مهندس سید محسن حمزه ای 

مدیر گروه نظارت آبیاری تحت فشار

 

 

  کارشناس انتقال آب -کارشناسی ارشد ‏منابع آب  ‏

سال فارغ التحصیلی1389‏

دانشگاه شهید بابایی اراک - دانشگاه ارومیه


  مهندس محمد حسین شیراوند  

مدیر امور نظارت

 

  

 مهندسی عمران ‏- عمران

سال فارغ التحصیلی1385‏

دانشگاه آزاد کاشان


     مهندس سعید جامه پور  

 همکار گروه نظارت

 

 مهندسی عمران - عمران ‏

سال فارغ التحصیلی 1383

 دانشگاه آزاد کاشان

 


  مهندس احسان جهان فکر  

 همکار گروه نظارت‎ ‎‏ ‏

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه 

سال فارغ التحصیلی1388‏

دانشگاه علم و فرهنگ تهران


  مهندس سید حامد سید سلیمانی  

 همکار گروه نظارت‎ ‎‏ ‏

 


 مهندسی آب- کارشناسی ارشد سازه های آبی 

سال فارغ التحصیلی 1393‏

 دانشگاه شاهرود- دانشگاه تربیت مدرس


  مهندس حسین گیوی  

کارشناس نقشه برداری مهندسی عمران ‏

سال فارغ التحصیلی1384‏

دانشگاه امیرکبیر تهران