مهندس  سید مهدی رضوی زاده  

مدیر امور مالی و اداری

مسئول امور قراردادها


لیسانس مهندسی مکانیک

سال فارغ التحصیلی 1379 ‏

 دانشگاه امام حسین(علیه السلام)


  مهندس  حبیب اله منفرد  

رئیس دفتر مدیر عامل

 

لیسانس مهندسی منابع طبیعی

سال فارغ التحصیلی 1386‏

 دانشگاه شهید چمران اهواز