نظارت برعملیات اجرایی طرحهای آبیاری تحت فشار استان قم در سطح 3700 هکتار

کارفرما         سازمان جهاد کشاورزی استان قم