نظارت برعملیات اجرایی طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح 3700 هکتار در استان قم