مطالعات روشهای نوین ابیاری در سطح  4000 هکتار در استانهای قم ، قزوین ، کرمان