1- مطالعه و طراحی طرح های تجهیز و نوسازی در سطح 800 هکتار در منطقه جنوب استان کرمان  

 

 2-طراحی تجهیز و نوسازی اراضی و کانالهای انتقال آب در سطح 1000 هکتار اراضی شهرستان پاسارگاد استان فارس

 

 3-طراحی تجهیز و نوسازی تسطیح اراضی در سطح 300 هکتار از اراضی کشاورزی استان قم