1- مطالعات شبکه آبیاری در اراضی زیر دست سد 15 خرداد و ساوه در استان قم  

 2-مطالعات مرحله دوم انهار زیر دست سد 15 خرداد استان قم