1- مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت شریف آباد استان قم  

 

 

 2- مطالعات و بررسی روند شوری آب زیرزمینی در محدوده تعاونی تولید دشت کبار استان قم