1- مطالعات برآوردی هدایت سیلاب شهرستان کهنوج  

 

 2- طراحی پل مسیر نخلستان شهرستان کهنوج جهت هدایت سیلاب بالادست