بیانیه رسالت شرکت 

ما معتقدیم بهره گيري از خدمات مهندسين مشاور براي توسعه پايدار ضروري بوده و این شرکت (مهندسين مشاور) مي بايست با رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي زير در اجراي طرحهای اقتصادي نقش اساسي داشته باشیم:

  رضایت کارفرمایان را اصل اساسی و سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

  ارائه خدمات را متناسب با صلاحيت خود تقبل نماییم.

  راه حل هاي سازگار با اصول توسعه پايدار ارائه نماییم.

   همواره مطابق شأن، جايگاه و اعتبار حرفه مهندسي مشاور عمل نمايیم.

  دانش و مهارت خود را در سطحي متناسب با توسعه فناوري، قوانين و مديريت ارتقاء داده و با دقت و پشتكار در ارائه خدمات مورد درخواست كارفرمايان كوشا باشیم.

   زمانبندی مناسب داشته و در موقع مقرر ارائه خدمت نماییم.

   همواره در جهت منافع مشروع كارفرما عمل كرده و خدمات را با صداقت و امانت انجام دهیم.

   به شهرت و تجارت کارفرمایان احترام بگذاریم و حافظ منافع و رازداری آنان باشیم.

   در بازار كسب و كار بصورت شفاف و صادقانه رفتار نماییم.

و به اين منظور مديران و كاركنان شركت، خداوند مهربان را ناظر بر اعمال خود دانسته و بر آنچه تعهد كرده­ايم پايبند مي­باشيم آرمان، اهداف و ارزشهاي شركت را ارزشهاي شغلي خود دانسته و بر رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي مهندسين مشاور پایبند هستيم .سرمايه گذاران كارآفرينان جامعه هستند و از هيچ تلاشي براي موفقيت سرمايه گذاري آنان دريغ نمي كنيم و امور محوله را به نحو شايسته انجام داده و براي ارائه خدمات با كيفيت رقابتي بر توسعه مستمر دانش، بينش و مهارت خود مي افزائيم. در حفظ اطلاعات و اسناد و مدارك كه به امانت در اختيار داريم كوشا و امين بوده و با پشتوانه علمي و اجرائي كاركنان شركت و همكاري و مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي پاسخگوي مراجعين و كارفرمايان محترم هستيم.