مهندسی آب تخصص آبیاری و زهکشی

 

- انجام مطالعات مراحل مختلف طرحهای مهندسی آب

- انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه طرحهای اجرایی

- ارائه خدمات مهندسی مربوط به بررسی و کنترل فنی طرحها

- ارائه خدمات مهندسی  ارزش پروژه ها

- انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

 

بازرسی های فنی

 

- تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های کنترل اتوماتیک ( اتوماسیون صنعتی) 

و تله متری جهت صنایع آب و فاضلاب و نفت و گاز

- طراحی و اجرای سیستمهای حفاظت کاتدیک و ارتینگ

- انجام آزمایشهای غیر مخرب بر روی قطعات مختلف 

- انجام آزمایشهای غیر مخرب (PT,MT,UT,RT,VT)

- بازرسی جوش

- بازرسی ریخته گری

- تست سختی سنجی 

- انجام تست  وکیوم کف مخازن ذخیره

- آنالیز ماتریال فلزی به وسیله کوانتومتری

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه جوش، ریخته گری، بازرس های فنی آزمایشهای غیر مخرب و ...

- تهیه و تدوین دستورالعمل های جوشکاری مورد نیاز صنایع مختلف

- تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز به صنایع مختلف با همکاری انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران IWNT

- بازرسی تخصصی تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی